Přívalové deště trápí i silničáře v Pardubickém kraji

19. 8. 2021

Po poměrně dlouhém období, kdy byl vodních srážek nedostatek, se s přívalovými dešti spíše nepočítá a tak dělají problémy všem. Perou se s tím i silničáři Pardubického kraje, kteří mnohdy řeší problém s vodou, která není zcela zadržena v příkopech. A silnice, jako každá jiná stavba, má pro dosažení svého účelu jisté dimenze.

Odvodnění silnice zajišťují silniční příkopy, kterými voda odtéká do propustků a vodotečí, případně do volných ploch. V průjezdních průsecích obcí a měst je někdy odvodnění silnice zabezpečeno jednotnou nebo deštivou kanalizací se systémem kanalizačních vpustí, které jsou od sebe vzdáleny obvykle 40 metrů. Odvodnění silnic, zpravidla nových, počítá s deseti až dvacetiletou vodou. Do určité míry srážek je tento systém dostačující. Jakmile však přijdou prudké přívalové deště, vzniká problém. Voda je živel, který dokáže smést vše, co mu stojí v cestě. Vylévá se přes okraj silnice do zahrad či obydlí lidí.

Podle vodního zákona je každý majitel nemovitosti povinen činit opatření, aby vodou, která pochází z jeho pozemku, neškodil. Na druhé straně je povinen činit opatření, aby proti vodě svůj majetek zabezpečil.

Lidé se domnívají, že velké srážky zachytí silniční příkopy a odvodňovací systémy silnic. To je velký omyl! Společně s vodou mnohdy steče zemědělská orná půda, která se v příkopu nahromadí. Ornice, kterou příkopy nezachytí, se obvykle hrne přes silnici do obydlí nebo na další pozemky. Silniční příkopy u komunikací jsou dimenzovány pouze na odvodnění silnice, ničeho jiného. Je důležité zmínit, že příkop a silnice nejsou vodotečí trvale převádějící tekoucí vodu. Slouží na odvodnění srážek ze silniční stavby. Tekoucí vodu řeší propustky, které se stále více zvětšují díky sto a víceleté vodě. Stává se, že těmito propustky stečou nánosy zeminy, bahna a sutě, které skončí na něčí zahradě.

„Myslím si, že orná půda, která se zachytí v odvodňovacích systémech, by se měla vrátit zpět na pole. Z mého pohledu se jedná o cennou ornici, která stéká do příkopù ve formě bahna. Rádi se dohodneme se zemědělci, že ji mohou zpět na svůj zemědělský pozemek vrátit, například formou naší spoluúčasti na vytěžení ornice a prohloubení příkopů. I když se nejedná o záležitosti, za níž neseme odpovědnost, chceme se vždy s dotčenými fyzickými a právnickými osobami domluvit,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

„Vždy se snažíme se zemědělci nalézt vzájemnou dohodu. Měli by si zmiňovanou a pro ně cennou ornici odvézt a ve vzá- jemné spolupráci prohloubením silničních příkopù obnovíme funkčnost odvodnění. Jedná se tedy o dvě velmi důležité činnosti, které pomohou oběma stranám,“ dodal k celé situaci provozní námìstek Správy a údržby silnic Pardubického kraje Marian Cvrkal.

Počasí, jež v posledním období zažíváme, způsobuje velké škody. Občané se potýkají se zatopenými sklepy. Přívalová voda dělá starosti i silničářům nebo zemědělcům. „Pokud dojde k zatopení zahrad kvůli přelivu vody ze silnice, naplavení ornice z polí, snažíme se vždy domluvit s dotčenými vlastníky pozemků,“ prozradil Jiří Synek, technický náměstek Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje je ochotna i tyto komplikace s občany řešit. Není jednoduché říci, kdo je vinen. Podobné problémy řešili naši předkové remízky. Aktivitami šedesátých až osmdesátých let minulého století byl vodní režim znační narušen. Od zahraničních kolegů víme, že se s touto problematikou také potýkají.

„Silniční pozemek je poměrně malý pro umístění silnic, jejich součástí a příslušenství. Při velkých přívalových deštích nemůže pojmout další vodu na vsakování. V některých případech je v příkopech nepropustné podloží, které nevsákne nic. Po jílu voda sklouzne jako po másle. Dokládá to situace kolem Rokytna, kde se tvoří velké kaluže, které brání ve stavební činnosti.“ řekl Jiří Synek.

Do čištění příkopů investuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje nemalé finanční prostředky. Investice na odstranění nánosů zeminy se pohybují okolo 15 milionů korun.

Správce webu
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

CO VÁS ZAJÍMÁ

Silničáři řešili problémy v Trpišově

28. 3. 2023

Silničáři řešili problémy v Trpišově

Přestože krajské silničářské organizace mají samostatnou působnost ve svém regionu, cestáře po celé republice ale spojují společné problémy. Proto se pravidelně setkávají, vyměňují si zkušenosti a konzultují způsoby řešení nejrůznějších potíží, s nimiž se ve své praxi setkávají. Zatím poslední jednání hostil Pardubický kraj v Trpišově na Chrudimsku. Mezi hlavní témata jednání patřily například nárůsty cen nebo způsob ukládání internetových sítí do silničního tělesa.

Událo se v SUSPk
Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje zná už potřinácté své vítěze

7. 3. 2023

Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje zná už potřinácté své vítěze

Po dlouhých třech letech se do Sálu Jana Kašpara v krajské budově v centru Pardubic opět vrátil hlahol nedočkavých dětí zvědavých na výsledky soutěže Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje. Uplynulé tři ročníky vyhlašovaly vítěze kvůli covidu pouze prostřednictvím přímého přenosu Východočeské televize. Až ten třináctý opět přivítal desítky dětí, které si se svými učiteli a učitelkami přijely osobně vyslechnout, čí obrázky nejvíc bodovaly u dvoukolové poroty a při hlasování veřejnosti na internetu.

Akce Ostatní

Další aktuality