Odpovědná organizace

Pojem společenská odpovědnost firem je českým překladem anglického výrazu Corporate Social Responsibility, pro který je používána zkratka CSR. Je vymezen jako dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají.

Být společensky odpovědnou firmou je v zájmu podniku samotného – odpovědné chování zvyšuje produktivitu práce a loajalitu zaměstnanců a přináší podniku dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu. Předpokladem úspěchu je však systematický přístup, kdy odpovědné chování navazuje na obchodní strategii, hodnoty a poslání podniku. Praxe také ukazuje, že aktivity spojované se Společenskou odpovědností firem nejsou účinné bez osobního etického přesvědčení vedení i zaměstnanců.

V České republice lze získat Standard odpovědné firmy, který uděluje Fórum dárců nebo ocenění Podnik Fair Play udílené Iniciativou Etického fóra ČR.

V roce 2008 Správa a údržba silnic Pardubického kraje obdržela od Etického fóra České republiky bronzový čestný titul - "Podnik FAIR PLAY 2007" za prosazování etických principů ve vztahu k obchodním partnerům; o rok později již stříbrný - "Podnik FAIR PLAY 2008" a v roce 2010 zlatý čestný titul - "Podnik FAIR PLAY 2009". Dne 23. října 2012 převzala Správa a údržba silnic Pardubického kraje ocenění - "Bezpečný podnik".

Ocenění Podnik Fair Play a Bezpečný podnik

Dobrovolné odpovědné chování firmy stojí na třech pilířích: oblasti ekonomické, sociální a environmentální.

V ekonomické oblasti se od firmy očekává transparentní podnikání a pozitivní vztahy s investory, zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery. Sledují se také její dopady na ekonomiku na lokální, národní i globální úrovni, například prostřednictvím rozvoje zaměstnanosti či boje proti korupci.

V sociální oblasti se odpovědné chování firmy zaměřuje na přístup k zaměstnancům a podporu okolní komunity. Na pracovišti i v místní komunitě tak podnik ovlivňuje životní úroveň, zdraví, bezpečnost, vzdělávání a kulturní rozvoj občanů.

V environmentální oblasti si podnik uvědomuje své dopady na živou i neživou přírodu včetně ekosystému, půdy, vzduchu a vody. Předpokládá se, že svou podnikatelskou činnost bude vykonávat tak, aby chránil přírodní zdroje a co nejméně zatěžoval životní prostředí.

V měsíci červnu 2010 organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje úspěšně obhájila re certifikačním auditem zavedený systém managementu řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a zároveň došlo k rozšíření systémů managementu o systém péče o životní prostředí dle normy ČSN EN ISO 14001:2005systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle standardu ČSN OHSAS 18001:2008. Audit v organizaci byl proveden renomovaným certifikačním orgánem TÜV SÜD Czech s.r.o.

  Logo TÜV
Certifikát TÜV Certifikát TÜV Certifikát TÜV
systém managementu
řízení jakosti dle
normy ČSN EN
ISO 9001:2009
systém managementu
o systém péče
o životní prostředí
dle normy ČSN EN
ISO 14001:2005
systém řízení
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci dle
standardu ČSN
OHSAS 18001:2008

Zavedením integrovaného systému řízení organizace zkvalitnila poskytování svých služeb s ohledem na požadavky zákazníků, kterými jsou Pardubický kraj, Ředitelství silnic a dálnic České republiky, obce a města v Pardubickém kraji, privátní objednatelé a přeneseně vlastně všichni uživatelé silnic II. a III. tříd v Pardubickém kraji.

V květnu 2017 Správa a údržba silnic Pardubického kraje opakovaně obdržela rating od společnosti Moody's International s vysokým hodnocením Aa3.cz  

Toto ratingové hodnocení vyjadřuje finanční důvěryhodnost organizace, schopnost dostát svým závazkům.

Hodnocení MOODY´S
systém managementu
řízení jakosti dle
normy ČSN EN
ISO 9001:2009
Činnost organizace je každoročně prezentována na Silničním veletrhu v sídle firmy v Doubravicích. V září 2018 se konal již 17. ročník.

Silniční veletrh

Doplňková činnost

V souladu s § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, organizace vykonává doplňkovou činnost.

Zobrazit více informací ve Zřizovací listině

Doplňková činnost představuje prakticky kompletní servis v oblasti údržby silničních staveb a jejich příslušenství i pro ostatní subjekty, nejenom pro cestující veřejnost. Našimi prioritními klienty jsou především města a obce, ale také soukromí vlastníci, právnické a fyzické osoby. Objem prací za období 2000 – 2016 představuje celkem 1 miliardu 439 mil. Kč.

V rámci doplňkové činnosti (poskytování prací a služeb v oblasti silničního hospodářství) organizace provádí marketingovou podporu  -  budování image společnosti, značky a dobrého jména společnosti. Průměrné náklady představují 8 – 12 % výkonů z doplňkové činnosti. Správnost a efektivnost této podpory, tedy výdajů organizace na marketingovou činnost, je jednoznačně zřejmá i z následujících údajů.

Graf doplňkové činnosti
Poznámka:
  1. Výkony organizace od roku 2002 vzrostly zhruba ze 400 mil. Kč na současných téměř 700 mil. Kč.
  2. Produktivita práce na pracovníka vzrostla ze 700 tis. Kč na téměř 1.700 tis. Kč na pracovníka.
  3. Doplňková činnost vzrostla z 2 mil. Kč v roce 2000 na současných téměř 112 mil. Kč.
  4. Přepočtené počty pracovníků klesly z počátečních 586 na současných 395.
  5. Výdaje na podporu doplňkové činnosti organizace od období, kdy problematika začala být sledována (r. 2005), se pohybují v limitu 8 až 12 procent z výkonů ekonomické činnosti. Povinná publicita u evropských projektů bývá i 20 %.

V rámci své hlavní činnosti organizace spravuje některá rozvojová témata Pardubického kraje.


Rozvojová témata dopravní infrastruktury Pardubického kraje

Velikost 11 MB, Datum poslední změny 8. 10. 2017
 

Loga

Přehled dalších aktivit organizace v oblasti marketingové podpory:

Ekonomická a odborná oblast

(podpora projektů): Bezpečně na silnicích, Dopravní konference, Silniční veletrh, Rok Jana Pernera, odborný seminář Dopravci Pardubického kraje, Technický den – vodorovné dopravní značení, Den dopravy ČR, Dopravní festival, odborné publikace - Silnice v Pardubickém kraji – historie a současnost, Modernizace silnic II. a III. třídy v letech 2013-2016 Pardubický kraj, Mezinárodní dopravní projekt „Josef Ressel - český vynálezce, který změnil svět",

Sociální oblast

(podpora projektů): Mladý cestář, Pardubický vinařský půlmaraton, Ples silničářů, Ples Dopravy ČR, Aviatická pouť, podpora mládežnického sportu BK Pardubice – basketbal, hockey club Dynamo Pardubice, CHAS MT víceboje, MS v hokejbale, CZECH OPEN Pardubice – mezinárodní šachový turnaj

Environmentální oblast

odborný seminář Údržba silniční zeleně, ekologický projekt Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje - děti Pardubického kraje malují přírodu a okolí.

Zdravá nemocná příroda Zdravá nemocná příroda

Odpovědná organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje úzce spolupracuje ve výše uvedených aktivitách s organizacemi: Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Univerzita Pardubice, Univerzita Pardubice, Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto, Střední průmyslová škola Chrudim a celkem se 456 obcemi a starosty Pardubického kraje.

V rámci  IZS Pardubikého kraje organizace spolupracuje s Policií České republiky, Hasičským záchranným sborem Čeké republiky a Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického kraje.

Loga

Správa a údržba silnic Pardubického kraje provozuje informační dopravní web www.dopravapk.cz.

Doprava Pardubického kraje

Text byl z části převzat z webu Společenská odpovědnost firem, jenž je provozován sdružením Business Leaders Forum, Businessinfo.cz a cswikipedia.org.

Tisknout


Aktuality

09. 11. 2018

Získali jsme počtvrté ocenění Bezpečný podnik

Získali jsme počtvrté ocenění Bezpečný podnik

Dne 23. října 2018 proběhlo v pražském Kaiserštejnském paláci slavnostní předávání prestižního osvědčení „Bezpečný podnik“. Z rukou náměstka ministryně práce a sociálních věcí Jiřího Vaňáska a generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Rudolfa Hahna jej převzalo 16 společností, mezi kterými byla také Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

Archiv aktualit