Ochrana osobních údajů - GDPR

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, (dále jen "SUSPK" nebo "správce) je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je správa a údržba silnic II. a III. tříd ve vlastnictví Pardubického kraje.

SÚSPK zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Obecné nařízení“ nebo „GDPR“).

SÚSPK je správcem osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem správy a údržby silnic a zajištění interních procesů v rámci organizace.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98 
533 53 Pardubice

IČO: 00085031 
DIČ: CZ00085031 

Organizace zapsána v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v odd. Pr, vložce č.162

datová schránka: ffhk8fq; e-mail: telefon: +420 466 052 765

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl zřízen.

Informace pro subjekty údajů

Při zpracování vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným spisovým a skartačním řádem SÚSPK, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte formou zaslání poštou nebo prostřednictvím elektronické podatelny na adrese , případně prostřednictvím datové schránky.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tisknout


Aktuality

09. 11. 2018

Získali jsme počtvrté ocenění Bezpečný podnik

Získali jsme počtvrté ocenění Bezpečný podnik

Dne 23. října 2018 proběhlo v pražském Kaiserštejnském paláci slavnostní předávání prestižního osvědčení „Bezpečný podnik“. Z rukou náměstka ministryně práce a sociálních věcí Jiřího Vaňáska a generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Rudolfa Hahna jej převzalo 16 společností, mezi kterými byla také Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

Archiv aktualit