Ochrana osobních údajů - GDPR

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, (dále jen "SUSPK" nebo "správce) je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je správa a údržba silnic II. a III. tříd ve vlastnictví Pardubického kraje.

SÚSPK zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Obecné nařízení“ nebo „GDPR“).

SÚSPK je správcem osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem správy a údržby silnic a zajištění interních procesů v rámci organizace.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98 
533 53 Pardubice

IČO: 00085031 
DIČ: CZ00085031 

Organizace zapsána v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v odd. Pr, vložce č.162

datová schránka: ffhk8fq; e-mail: telefon: +420 466 052 765

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl zřízen.

Informace pro subjekty údajů

Při zpracování vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným spisovým a skartačním řádem SÚSPK, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte formou zaslání poštou nebo prostřednictvím elektronické podatelny na adrese , případně prostřednictvím datové schránky.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tisknout


Aktuality

28. 02. 2019

Setkání Klubu seniorů v dopravě tentokrát pod památnou lípou

Setkání Klubu seniorů v dopravě tentokrát pod památnou lípou

Na symbolickém místě, u památné lípy na Lipce, se uskutečnilo další setkání Klubu seniorů v dopravě Pardubického kraje. Již podruhé bývalé cestáře a dopraváky přijel podpořit lanškrounský děkan Zbigniew Czendlik.

Archiv aktualit